fbpx

雪蘭莪般若雷藏寺即將主辦金剛薩埵護摩法會

馬密總 般若雷藏寺 啟建「南摩金剛薩埵」藏密式護摩法會! 「金剛薩埵」在密教是最尊貴的一尊大菩薩,是「毗盧遮那佛」於金剛界大曼荼羅入一切如來普賢三昧而出生。「原始佛」也就是本初佛,多傑羌,也是「普賢王如來」、「阿達爾瑪佛」、「金剛總持」。

《真實佛法息災賜福經》【經文】的意義 #part26

今天農曆十月十八 | 記得唸《真佛經》《真佛經》的經文,您知多少?今天我們來了解《真實佛法息災賜福經》每一段【經文】的意義 #part26。 「聖尊告大眾。若有善男子。善女人。於每年五月十八日。沐浴齋戒。著新淨衣服。或於每月十八日。或本命生辰日。在密壇前。奉請二佛八菩薩。奉誦「真實佛法息災賜福經」。隨心所求。自有感應。更能供養香花燈茶果。虔誠祈禱。咸得如意。聖尊告大眾。世間高官貴人沙門居士修道俗人等。若聞此經。受持讀誦。如是之人祿位最尊。 壽命延長。求子得子。求女得女。獲福最是無量。是增益的大福寶經。若有先亡。怨親債主。未能得度。滯泄幽冥。若能持誦本經。印送本經。亡者昇天。怨親退散。現存獲福。若有男子女人。或被邪魔所侵。鬼神為害。惡夢昏亂。受持本經。施印本經。邪鬼退藏。即得安樂。若有疾厄纏身。前世因果業報。鬼神病等。受持本經。印施本經。即得災厄消除。病源立解。若有惡運。官訟牽纏。囚禁獄繫。但能持誦本經。印施本經。即得解除。凶殃殄滅。化為吉祥。若兩國爭戰。能持此經。立像供養。即得加威。戰無不勝。誦者。印者。施者。能一切吉祥如意圓滿。消除諸毒害。能滅生死苦。西方真佛海會。摩訶雙蓮池。大白蓮花童子。即於其中。而說咒曰﹕「嗡。古魯。蓮生悉地。吽。」(無數遍)聖尊說此經已。帝釋及諸大眾。天龍八部四眾。恭敬作禮。信受奉行。真實佛法息災賜福經終。」

馬來西亞真佛宗密教總會

馬來西亞真佛宗密教總會資訊地帶主要為報道馬來西亞各地的活動,另外也轉帖宗委會相關的消息。若您的道場有新聞活動等要發佈到此站,敬請發送資料到 info@tbsn.my

© Copyright 2021 PABT CHEN FOH CHONG MALAYSIA 馬來西亞真佛宗密教總會 All rights reserved.